Behovsbestemt gødskning 
Engrapgræsgalmyg 
Frøkval. (biologisk) 
Frøkval. (teknisk) 
Frø til Babyleaf og Spirer 
Havefrø i Tunneldrivhuse 
Hvidkløver 
Plæne- og Golfgræs 
Problem ukrudt 
Videndeling 
Problem ukrudt
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Problem ukrudt - monitorering og bekæmpelse af ræve- og væselhale
Væselhale

I regionen Vestsjælland og Storstrøms Amt fik frøavlerne kendskab til en ’ny’ ukrudtsart, væselhale i 1998. Siden da er arten tilsyneladende blevet mere og mere udbredt. Væselhale optræder især i marker af rød svingel, hvor den kan udgøre en alvorlig trussel mod kvaliteten i den høstede vare. Det skyldes, at frø af rød svingel og væselhale er af næsten samme størrelse og form, og de er dermed vanskelige at frarense. Artens biologi og dens aktuelle udbredelse i regionen er ikke kendt. Desværre synes den dog at være i fortsat udbredelse. Ved Danmarks JordbrugsForskning er iværksat screeningsforsøg til bestemmelse af forskellige herbiciders effektivitet til bekæmpelse af væselhale. Imidlertid synes de midler, som kan bekæmpe væselhale, at have en negativ effekt på frøafgrøden.