Behovsbestemt gødskning 
Engrapgræsgalmyg 
Frøkval. (biologisk) 
Frøkval. (teknisk) 
Frø til Babyleaf og Spirer 
Havefrø i Tunneldrivhuse 
Hvidkløver 
Plæne- og Golfgræs 
Problem ukrudt 
Videndeling 
Behovsbestemt gødskning
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Ny teknologi i kvalitetsanalyse af kløver-, græs- og havefrø med særligt henblik på forøgelse af frøvægt og frøkvalitet

Anvendelse af nær infrarød refleksions (NIR) spektroskopi og nær infrarød transmissions (NIT) spektroskopi til kvalitetsanalyser af f.eks. korn bliver mere og mere udbredt. Det er derfor oplagt at teste om teknologien kan anvendes i kløver-, græs- og havefrø. I dette projekt blev der fokuseret på:

    Anvendelse af NIR og NIT til prædiktion af vandindholdet og kvælstofkoncentrationen i hele og formalede græsfrø af almindelig rajgræs og rød svingel
    Anvendelse af sengødskning med kvælstof for at øge frøvægten og kvælstofindholdet i rød svingel
    Optimal fordeling af forholdet mellem kvælstof tilført i efteråret og foråret i strandsvingel

Kløverfrø var også med fra projektets start men arbejdet med græsfrø og havefrø blev mere omfattende end først antaget, så det blev besluttet at fokusere på disse. Arbejdet med havefrø blev lavet i samarbejde med projektet ’Frø til babyleaf og spirer’.

 

I projektperioden blev det klart, at forholdet mellem kvælstof tilført i efteråret og foråret i strandsvingel og rød svingel kan have en effekt på den endelige frøvægt. Samtidig var der et stort ønske om at udnytte teknologien til at formidle dette budskab. Det blev derfor besluttet at lave en internetbaseret model hvor frøavlerne kan indtaste prisen på kvælstof og den forventede pris på det høstede frø. En udbytteresponsmodel baseret på tidligere forsøgsresultater udført ved Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet skulle anvendes til at beregne den økonomisk optimale kvælstoffordeling mellem efterår og forår i strandsvingel. Vi har fået en meget positiv tilbagemelding på den internetbaserede model ( se model her ).

 
Resultater
Der er en stigende global interesse for græsfrø med en meget høj kvalitet, og det er muligt at opnå en forbedret frøkvalitet i den høstede vare. I dette projekt anvendte vi nye teknologier til at optimere slutproduktet. Resultaterne viste gode muligheder for at skabe special produkter med høj kvalitet. Strategien er derefter at videreudvikle og implementere disse teknologier i frøbranchen. En væsentlig forudsætning for at det lykkes er dog, at frøavlerne fortsætter med at udvikle deres dyrkningsteknikker og -systemer, så den høje kvalitet af det høstede frø fra marken bevares eller endnu bedre forbedres.